FNO zorg voor kansen

FNO zorg voor kansen geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg en legt daarbij de focus op projecten die leiden tot betere zorg, die van goede kwaliteit zijn en een sociaal karakter hebben. De financiële ondersteuning wordt verleend in de vorm van subsidie voor projecten en niet in andere vormen van steun die aan instellingen gegeven kunnen worden, zoals een lening, krediet of garantiestelling. Focus op de zorg, FNO zorg voor kansen concentreert zich op projecten die leiden tot betere zorg. Innovatie, patiënt-/ cliëntgerichtheid, onderzoek en preventie zijn daarbij belangrijke thema’s. Het zorgspectrum waar FNO zich op richt, is breed en betreft zowel projecten in de gezondheidszorg zelf als projecten die zich richten op aan zorg gerelateerd welzijn. (zie verder onder “Sociaal karakter”) Kwaliteit van projecten, De projecten die FNO zorg voor kansen subsidieert, moeten er echt toe doen: ze moeten essentieel zijn op individueel niveau en wezenlijke doelstellingen hebben. Projecten dienen daarnaast professioneel opgezet en transparant te zijn, moeten concrete resultaten hebben die zichtbaar zijn voor patiënten en moeten ingediend worden vanuit erkende, betrouwbare rechtspersonen met continuïteit. Vooral innovatieve projecten met een groot vliegwieleffect genieten de voorkeur. Puur consumptieve projecten worden niet gesubsidieerd. Sociaal karakter, FNO is zich bewust van de relatie tussen gezondheid en welbevinden en wil bekend staan als een subsidiefonds met een sociaal karakter. Bij de toekenning van subsidie aan projecten in het kader van ‘aan zorg gerelateerd welzijn’ gaat de voorkeur uit naar projecten, die de leefsituatie of kwaliteit van leven van de zwaksten in de samenleving verbeteren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de kosten van vrijwilligers of aan specifieke faciliteiten die het zieken en mensen met een beperking mogelijk maken deel te nemen aan recreatieve activiteiten. De toegekende subsidie is niet bedoeld voor zorg die al via reguliere kanalen vergoed wordt, maar heeft juist tot doel de aanwezige leemtes te vullen. De door FNO gesubsidieerde zorg dient in principe voor iedereen bereikbaar te zijn. Toetsing , Binnen het subsidiebeleid worden de subsidieaanvragen getoetst aan de vastgestelde subsidieverleningscriteria. Op basis van het toetsingsresultaat vindt prioritering plaats voor de toekenning van subsidie., Dit zijn projecten die betrekking hebben op de gezondheidszorg in brede zin in Nederland. Hiertoe worden ook gerekend: projecten die direct verband houden met de leefsituatie van degenen die zorg ontvangen , projecten op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek, met direct nut voor de patiënt , projecten gericht op preventieve gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten, letsel en/of blijvende lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperkingen en of psychische problematiek De voorkeur van FNO zorg voor kansen gaat hierbij uit naar: projecten waarvoor een eenmalige bijdrage van het Fonds nodig is , projecten waarbij de initiatiefnemer een deel van de kosten zelf financiert ,

© Copyright 2021 - Ready2Scale